• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Danube skills

PA 4- Dobro upravljanje dunavskom regijom

Cilj: SO 4.1- Unapređenje institucionalnih kapaciteta kao odgovor na velike društvene izazove

Trajanje projekta: 30 meseci (Januar 2017.- Jun 2019.)

Budžet: 2.023.100 Evra

Potrebe i izazovi dunavske regije:

U ovom trenutku još uvek postoji nedostatak znanja o tome kako pretvoriti ''zeleni Dunav'' u održivu opciju transporta. Unapređenje institucionalnih i organizacionih kapaciteta pomoći će javnim službama i podržati ih u razumevanju i korišćenju dunavskog transporta i pored toga, pomoći im da odgovore na zajedničke izazove.

Takođe, susrećemo se sa problemom manjka kvalifikovanog osoblja na plovilima, ''rascepkanog'' zakonskog okvira koji reguliše kvalifikacije u oblasti unutrašnje plovidbe i ometa priznavanje kvalifikacija i mobilnosti radne snage.

Glavni ciljevi projekta:

Povećanje institucionalnih kapaciteta u plovidbi Dunavom kroz povećanje zajedničkih transnacionalnih kompetencija i znanja u oblasti obrazovanja i javnih razvojnih usluga.

- Omogućiti javnim institucijama da budu nadležne za nautičku obuku i sertifikaciju kako bi se implementirali zajednički evropski standardi;
- Omogućiti javnim institucijama odgovornim za razvoj plovidbe Dunavom da pružaju usluge i aktivno pokreću model transporta Zelenim Dunavom, ali i da predstavljaju ’’one stop shop’’ u oblasti dunavske logistike.
- Uspostaviti institucionalnu saradnju u pogledu jačanja kapaciteta kako bi se unapredili zakonski okviri o nautičkim kvalifikacijama i promociji dunavskog transporta.

Projektne aktivnosti i prognozirani rezultati:
Danube Skills će omogućiti stejkholderima i korisnicima ove projektne rezultate:
- Kapaciteti i znanja u oblasti nautičke kvalifikacije: DS će učestvovati u usvajanju nove evropske legislative u dunavskoj regiji koje se odnose na priznavanje kvalifikacija i zajedničkih standarda.
- Kapaciteti i znanja u oblasti dunavske logistike: DS će pomagati javnim institucijama u čijoj je nadležnosti razvoj plovidbe Dunavom u transnacionalnoj promociji dunavske logistike i to najpre unapređenjem njihove kompetencije i znanja o dunavskoj logistici. Pored toga, vodiće računa o interakciji ovih institucijama sa njihovim komercijalnim korisnicima o tome kako savladati i koristiti transport Dunavom na redovnoj bazi.
- Transnacionalna podrška politici kao što je strategija ili akcioni plan za nautičku kvalifikaciju i transport Dunavom.

Projektni konzorcijum obuhvata 22 partnera (13 ERDF, 2 IPA, 7 ASP) iz oblasti obrazovanja i obuke, unutrašnjeg vodnog transporta, NVO i međunarodnih organizacija iz Austrije, Nemačke, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Bugarske i Rumunije, kao i strateške partnere iz Francuske, Mađarske, Češke, Holandije i Belgije.

Više informacija možete pronaći na linku: http://www.interreg-danube.eu/danube-skills