• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

DAPhNE - Danube ports network

Cilj projekta DAPhNE je da obezbedi uravnotežen razvoj luka na Dunavu, kao ekološka, prisupačna multimodalna čvorišta u funkciji transportnog sistema regiona, kao i da luke na Dunavu postanu važni ekonomski centri koji doprinose ubrzanom ekonomskom rastu i kreiranju novih radnih mesta. Projekat će uspostaviti stalnu radnu platformu sa dobrim upravljanjem, koja će se baviti najvažnijim nedostacima, pružajući pomoć kroz smernice preporuke i konkretne pilot aktivnosti zasnovane na dobroj praksi, kreirajući na taj način zajedničku razvojnu strategiju i akcioni plan.

Rešenja koja bude elaborirao konzorcijum biće podeljena sa više od 60 dunavskih luka kao mogući optimalni modeli. Unapređena saradnja i transnacionalna integracija postignuta kroz pilot aktivnosti i zajedničke alate, razvijene od strane javnih i privatnih članova lučke zajednice dovešće do zajedničkih rešenja za reviziju i usklađivanje zakonskog okvira, lučke administracije i upravljanje lukama u celom Dunavskom regionu.

’’DAPhNE- Danube Ports Network’’ projekat se zajednički finansira iz fondova Evropske unije (ERFD, IPA), i trajaće 30 meseci (januar 2017.- jun 2019.). Projekat sprovodi transnacionalni konzorcijum od 16 kofinansirajućih organizacija i 7 povezanih strateških partnera (državnih organa, konsalting kompanija, univerziteta i NVO) iz 9 evropskih zemalja (Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Ukrajina, Moldavija). Ukupan budžet projekta je 2.985.406,15 evra, od čega ERFD učestvuje sa 2.415.219,42 evra a IPA sa 122.375,77 evra.

Više informacija možete naći na linku: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/daphne