• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Informacija o odluci o izmeni odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi

Na osnovu tačke 8. stav 2. podtačke 6) Odluke o osnovanju Agencije za upravljanje lukama („Službeni glasnik RS“ , broj 70/11) i člana 16. Statuta Agencije za upravljanje lukama („Službeni glasnik RS“, broj 72/13), Upravni odbor Agencije za upravljanje lukama je dana 26.12.2013. godine doneo ODLUKU broj 35/2013 o izmeni Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi.

U članu 9. Odluke broj o izmeni Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi, posle reči „stupa na snagu“ reči: „1. januara 2014. godine“ zamenjuje se rečima „1. marta 2014. godine“.