• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Nadležnosti

Agencija obavlja sledeće regulatorne, stručne i razvojne poslove:

 • daje lučku koncesiju za usluge sa pravom na eksploataciju konkretne usluge, kada se koncesija daje za obavljanje lučke usluge, odnosno lučku koncesiju za javne radove sa pravom na komercijalno korišćenje izvedenih radova, kada se koncesija daje za izgradnju lučkih građevina i objekata;
 • utvrđuje visinu koncesione naknade;
 • zaključuje ugovor o koncesiji;
 • izdaje i oduzima odobrenje za obavljanje lučke delatnosti;
 • zaključuje ugovor o obavljanju lučke delatnosti na osnovu dobijenog odobrenja;
 • vodi upisnik lučkih operatera kojima je izdato odobrenje, odnosno data lučka koncesija, odnosno lučkih operatera;
 • naplaćuje lučke naknade;
 • donosi i javno objavljuje lučke tarife;
 • prati rad lučkih operatera koji obavljaju lučke delatnosti u skladu sa prirodom njihovog poslovanja i obavezama preuzetim prema Agenciji;
 • obezbeđuje uslove za ostvarivanje međulučke i unutrašnje lučke konkurencije;
 • vrši promociju luka i pristaništa na domaćem i međunarodnom tržištu;
 • u skladu sa prihodima ostvarenim po osnovu naplate lučkih naknada i koncesione naknade investira u izgradnju, modernizaciju i održavanje lučke infrastrukture koja je u javnoj svojini, osim kada je to obaveza lučkog operatera po osnovu izdatog odobrenja, odnosno date lučke koncesije, kao i kontrole nad održavanjem lučkih građevina i objekata;
 • održava red u luci, izuzev poslova koji su u nadležnosti lučkih kapetanija;
 • zaštite lučkog područja i akvatorije od zagađenja;
 • vodi evidenciju korisnika državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) u skladu sa propisima kojima se uređuje državna pomoć male vrednosti;

U okviru svoje delatnosti Agencija obavlja i sledeće poslove:

 • organizovanje rada lučkog koordinacionog tela za jednu ili više luka, u cilju sprečavanja preduzimanja radnja diskriminacije protiv bilo kog lučkog korisnika, kao i kontrole naplate lučkih naknada;*
 • obezbeđivanja pružanja usluga od opšteg interesa ukoliko za takve usluge nema interesa od strane lučkih operatera;
 • druge poslove određene zakonom.