• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Ciljevi u 2021. godini

 • Izdavanje Odobrenja za obavljanje lučke delatnosti i zaključivanje ugovora o obavljanju lučke delatnosti;
 • spovođenje postupka objavljivanja javnog poziva i izbor lučkih operatera na utvrđenim lučkim područjima luka, pristaništa, međunarodnih putničkih pristaništa i marina;
 • vođenje Upisnika lučkih operatera;
 • vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini;
 • naplata lučkih naknada u skladu sa Zakonom;
 • kvartalna kontrola prijavljivanja obaveza i plaćanja lučkih naknada;
 • informisanje i uvođenje obveznika plaćanja naknada u sistem elektronskog podnošenja prijava;
 • evidentiranje i identifikovanje svih pravnih lica koja obavljaju delatnost transporta i pretovara na vodnim putevima u Republici Srbiji;
 • nastavak rada na međunarodnom projektu DIONYSUS koji se finansira iz IPA fonda;
 • učešće u okviru Pregovaračke grupe za transport i transevropske mreže (PG 14, PG 21);
 • saradnja sa međunarodnim i evropskim organizacijama;
 • aktivno učešće u radu foruma Кoridora Rajna-Dunav i radne grupe za luke;
 • kontinuirano praćenje kretanja i boravka brodova u lučkim akvatorijama pomoću softvera Port Comunity System – Trak and Trace modul razvijenog u okviru projekta DAPhNE;
 • dalji razvoj novih informacionih tehnologija u cilju efikasne obrade analitičkih podataka;
 • izrada tehničke dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih projekata razvoja luka u Republici Srbiji;
 • sprovođenje aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom u lučkim područjima.