• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

OBAVEŠTENjE LUČKIM OPERATERIMA

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestila je Agenciju za upravljanje lukama o neophodnim aktivnostima u lukama i pristaništima, koje predstavljaju veterinarsku meru za smanjenje odnosno uklanjanje rizika od unosa zarazne bolesti Afrička kuga svinja u Republiku Srbiju.

U dopisu Uprave za veterinu navodi se da je 01. avgusta 2017. godine u Republici Rumuniji službeno potvrđena opasna zarazna bolest životinja- Afrička kuga svinja (pesttis suum africana). Kako se Republika Srbija graniči sa Republikom Rumunijom, postoji opasnost da se ova bolest unese na teritoriju Republike Srbije.

Na osnovu iskustva zemanja u kojima je bolest zvanično potvrđena, i na osnovu naučnih saznanja o načinu prenošenja ove bolesti, utvrđeno je da postoji verovatnoća da se Afrička kuga svinja u zemlju unese preko kuhinjskog otpada iz međunarodnog prometa, odnosno kroz hranu koju putnici nose sa sobom u ličnom prtljagu.

Postpupanje sa kuhinjskim otpadom i hranom koju putnici nose sa sobom u ličnom prtljagu u međunarodnom prometu regulisano je Pravilnikom o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko- sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice (u daljem tekstu Pravilnik), i svrstani su u materijal Kategorije 1, odnosno materijal najvišeg rizika, i kao takav mora se tretirati na jasno propisan način.

Afrička kuga svinja nanosi ekonomsku štetu, lako se prenosi mesom domaćih ili divljih svinja, kao i hranom koja sadrži meso svinjskog porekla. U skladu sa zim, Uprava za veterinu je Naredbom o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti Afričke kuge svinja u Republiku Srbiju propisala zabranu unosa pošiljaka. Izuzeta je hrana u originalnoj, neotvorenoj metalnoj konzervi (proizvodi tretirani u hermetički zatvorenoj posudi- konzervi), sa postignutom Fo vrednošću od tri ili više.

Kuhinjski otpad i oduzeta hrana u ličnom prtljagu putnika su rizični materijali kojima se bolest može uneti u zemlju (kategorija 1). Agencija za upravljanje lukama obaveštava sve lučke operatere da je neophodno da se na mestima pristajanja brodova i drugih plovila obezbedi zabrana iznošenja hrane postavljanjem vidnih natpisa.

Ako lučki operater prihvati kuhinjski otpad sa brodova i drugih plovila, obavezan je da aktivnosti uskladi sa Zakonom o veterinarstvu, odnosno sa članom 12. Pravilnika. Ovim članom propisane su mogućnosti za postupanje sa materijalom Kategorije 1, a to su uništavanje spaljivanjem i ko- spaljivanjem, korišćenje kao obnovljiv izvor energije i zakopavanje na deponiji, koju je ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine odredilo za te namene.

Kontejneri i druga ambalaža u kojima se čuvaju sporedni proizvodi životinjskog porekla iz međunarodnog prometa, moraju biti vidno obeleženi slovima crne boje: KATEGORIJA 1, SAMO ZA UNIŠTENjE.

Evidentiraće se količina isporučenog materijala Kategorije 1, kao i dokaz sledljivosti, u skladu sa Pravilnikom. Pošiljku prate potvrde o isporuci i preuzimanju.

Materijal Kategorije 1 trenutno se može spaliti, odnosno ko- spaliti u peći za spaljivanje u VU Napredak u Ćupriji- kontak osoba dr Đorđe Stevanović, 063 709 88 06, i u VSI Niš- kontakt osoba dr Miloš Petrović, 063 463 533.

Molimo sve lučke operatere da se pridržavaju uputstava navedenih u dopisu.