• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Obaveštenje lučkim operaterima

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestila je Agenciju za upravljanje lukama da je 02. marta 2019. godine stupio na snagu Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla ( ,,Službeni glasnik RS'', br. 12/2019).

Pravilnik propisuje da su svi operateri koji rukuju kuhinjskim otpadom iz prevoznih sredstava u međunarodnom prometu obavezni da podnesu zahtev Upravi za veterinu za upis u Registar objekata za delatnost sakupljanja, prerade i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla.

Zahtev se podnosi na Obrascu 1- Zahtev za upis objekata u registar objekata, koji je odštampan uz Pravilnik.

Uz zahtev se podnosi dokaz o uplati republičke administrativne takse u skladu sa tarifnim brojem 26. Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Molimo sve lučke operatere da se upoznaju sa sadržajem Pravilnika i postupe prema odredbama istog.

Za bliže informacije o postupku registracije operateri se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za veterinu. Operateri mogu zatražiti informacije putem kontakt telefona: 011 2604 629, 064 8898 460, kao i putem adrese elektronske pošte: biljana.merdovic@minpolj.gov.rs