• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Obaveštenje obveznicima plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

Zbog sve većeg broja prijava koje u Agenciju stižu bez prateće dokumentacije, kao i prijava sa nepotpunim i netačno ubeleženim podacima, obaveštavamo Vas da će takve prijave Agencija smatrati nevažećim.

Upozoravamo obveznike da se:

  • nedostavljanje prijava, kao i nedostavljanje istih u za to propisanom roku,
  • dostavljanje prijava sa nepotpunim i netačnim podacima,
  • dostavljanje prijava bez prateće dokumentacije koja potvrđuje vrstu, količinu i namenu robe, kao i dokumentacije koja identifikuje sve učesnike u saobraćaju,

smatra prekršajem za koji su predviđene kaznene odredbe iz člana 267. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12,i 18 /15).
Takođe, upozoravamo obveznike da svoje obaveze izmiruju u zakonskom roku i u fakturisanim iznosima, a u skladu sa opštim uslovima primene Odluke o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada, koje je Agencija donela u aprilu 2015. godine, koji su objavljeni na sajtu Agencije.