• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Obaveštenje obveznicima plaćanja naknada

Imajući u vidu nepravilnosti koje nastaju prilikom popunjavanja obrazaca sažetih prijava (nepopunjavanje podataka o svim učesnicima u saobraćaju), kao i kašnjenje u slanju prijava, obaveštavamo Vas da su na osnovu člana 229. a), b), v). Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, dostavljanje obrazaca sažetih prijava za upotrebu teretne luke/pristaništa, kao i tačan i sveobuhvatan unos traženih podataka, obaveza svih učesnika u saobraćaju. Neophodno je da obveznici pošalju i odgovarajuću prateću dokumentaciju u skladu sa vrstom naknade koja se prijavljuje.Obveznici koji prijavljuju pristajanje teretnog plovila, dužni su da dostave dokumentaciju koja potvrđuje naziv i krakteristike plovila, lokaciju, kao i tačno vreme boravka plovila u luci/pristaništu (brodski dnevnik, vremenske tablice). Obveznici naknade za upotrebu obale moraju poslati prateću dokumentaciju koja će nedvosmisleno potvrditi, količinu, vrstu i namenu pretovarenog tereta (jci, izveštaj kontrolne kuće, itd).

Za nepostupanje u skladu sa prethodno navedenim predviđene su kaznene odredbe iz člana 267. stav 32. i 33. Zakona, odnosno novčane kazne za načinjene prekršaje u visini od 200.000,00 do 2.000.000,00 dinara.

Podsećamo vas i da je rok za izmirenje fakturisanih obaveza takođe definisan u Zakonu, odredbama člana 229 a), b), v), odnosno da su za nepoštovanje rokova za izmirenje obaveza predviđene kaznene odredbe iz člana 267. stav 34. i novčane kazne u iznosu od 200.000,00 do 2.000.000,00 dinara.

Napominjemo da je Zakonom u članu 46. stav 2. definisana obaveza prijavljivanja dolaska/odlaska sa sidrišta, odnosno obavezno dostavljanje obrazaca sažetih prijava, a da će obveznici koji koriste sidrišta navedena u članu 229. stav 2. biti oslobođeni plaćanja naknade.