• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Unapređenje putničkog vodnog saobraćaja u Republici Srbiji

Autorski tekst ministarke trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjane Matić za peti broj newsletter-a "Luke&Marine"

Činjenica da evropskom unutrašnjom vodnom mrežom aktivno saobraća flota od skoro dva miliona plovila, počev od čamaca na vesla, preko jedrilica i velikih motornih jahti, govori u prilog potrebe za sistematičnim i planskim pristupom ovoj delatnosti.

Uzlazni razvojni trend nautičkog turizma poslednjih decenija pouzdana je indicija da tržište pokazuje sve veću zainteresovanost za najatraktivnije turističke lokacije na obalama reka i u obalnom zaleđu. Pretpostavka je da će se u predstojećem periodu tražnja za proizvodima i uslugama nautičkog turizma u okviru ukupnog evropskog Dunavskog regiona i dalje povećavati, tako da Srbija treba značajnije da se uključi na ovo tržište i uzme aktivno učešće. Pri tome se prvenstveno misli na investiranje u infra i suprastrukturu kojom će se obezbediti uslovi za prihvat i usluživanje potreba pojedinačnih plovila koja su sve prisutnija i u našem sektoru Dunava. Osim toga, u cilju unapređenja ovog turističkog proizvoda neophodno je takođe obezbeđivanje čartera (iznajmljivanje plovila – rent-a-boat servis), koji su kod nas prilično slabo zastupljeni.

Iz tih razloga je, saglasno Akcionom planu Strategije, MTTT pristupilo oživljavanju nautičke privrede u Republici Srbiji kroz investicione programe kojima se stimulišu aktivnosti u obnovu postojeće i izgradnju nove nautičke i prateće infra i suprastrukture kao bitnog segmenta u nautičkoj ponudi naše zemlje. To se pre svega odnosi na intenzivnije širenje mreže marina, pristana i privezišta za rekreativna (individualna) plovila, kao i na kompletiranje postojećih i otvaranje novih međunarodnih putničkih pristaništa.

Dalje aktivnosti su svakako usmerene na unapređenje konkurentnosti nautičkog turizma u Srbiji na međunarodnom tržištu, čime bi se obezbedilo pozicioniranje nautičkog proizvoda i platforma za aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje sa zemljama Podunavlja.

Aktivnosti na unapređenju putničkog vodnog saobraćaja kod nas baziraju se i na Memorandumu o razumevanju u oblasti nautičkog turizma na unutrašnjim plovnim putevima, koji su potpisali Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Agencija za upravljanje lukama, u kojem je prepoznat značaj investiranja u izgradnju i otvaranje novih međunarodnih putničkih pristaništa i marina.

Kompletan tekst ministarke Tatjane Matić biće objavljen u šestom godišnjem Biltenu Agencije za upravljanje lukama.