• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Циљеви у 2018. години

 • припрема и достављање предлога Уредби о утврђивању лучког подручја, за луке и путничка пристаништа;
 • одлучивање по захтевима за издавање Одобрења за обављање лучке делатности;
 • сповођење поступка објављивања јавног позива и вршење избора лучких оператера за на утврђеним лучким подручјима лука и пристаништа;
 • издавање Одобрења за обављање лучке делатности и закључивање уговора o обављању лучке делатности;
 • упис лучких оператера у Регистар која ће имати право да обављају лучку делатност;
 • почетак спровођења одредби Закона о лучким концесијама:
 • примена интегрисаног лучког информационог система (ИЛИС), који омогућава централизовано прикупљање, обраду, меморисање, дистрибуцију и презентацију података из домена пословних активности које се обављају у лукама;
 • вођење евиденције непокретности у јавној својини;
 • примена наплате накнада у складу са Законом;
 • квартална контрола пријављивања обавеза и плаћања накнада;
 • информисање и увођење обвезника плаћања накнада у систем електронског подношења пријава;
 • евидентирање и идентификовање свих правних лица која обављају делатност транспорта водним путевима у Републици Србији;
 • припреме конкурисања Агенције и стварање услова заинтересованим субјектима да конкуришу за средства из међународних и европских фондова који су предвиђени за програме унапређења унутрашњег водног транспорта, изградње нових лука и пристаништа;
 • учешће у пројектима Daphne и Danube skills који се финансирају из ИПА фонда;
 • сарадња са организацијом УНДП на пројектима чији је циљ развој и промоција путничких пристаништа и домаћег линијског саобраћаја на рекама у Србији;
 • учешће у оквиру Преговарачке групе за транспорт и трансевропске мреже (ПГ 14, ПГ 21).