• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Циљеви у 2019. години

 • припрема предлога Уредби о утврђивању лучког подручја, за луке, пристаништа, међународна путничка пристаништа и марине;
 • сповођење поступка објављивања јавног позива и избор лучких оператера на утврђеним лучким подручјима лука, пристаништа, међународних путничких пристаништа и марина;
 • издавање Одобрења за обављање лучке делатности и закључивање уговора o обављању лучке делатности;
 • упис лучких оператера у Регистар;
 • почетак спровођења одредби Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама у делу који се односи на лучке концесије;
 • примена интегрисаног лучког информационог система (ИЛИС), који омогућава централизовано прикупљање, обраду, меморисање, дистрибуцију и презентацију података из домена пословних активности које се обављају у лукама;
 • вођење евиденције непокретности у јавној својини;
 • наплата лучких накнада у складу са Законом;
 • квартална контрола пријављивања обавеза и плаћања лучких накнада;
 • информисање и увођење обвезника плаћања накнада у систем електронског подношења пријава;
 • евидентирање и идентификовање свих правних лица која обављају делатност транспорта и претовара на водним путевима у Републици Србији;
 • пружање помоћи и стварање услова заинтересованим субјектима да конкуришу за средства из међународних и европских фондова који су предвиђени за програме унапређења унутрашњег водног транспорта, изградње нових лука и пристаништа;
 • успешан завршетак пројеката Daphne и Danube skills који се финансирају из ИПА фонда;
 • учешће у оквиру Преговарачке групе за транспорт и трансевропске мреже (ПГ 14, ПГ 21);
 • сарадња са међународним и европским организацијама;
 • активно учешће у раду форума Коридора Рајна-Дунав и радне групе за луке;
 • континуирано праћење кретања и боравка бродова у лучким акваторијама помоћу софтвера Port Comunity System – Trak and Trace modul развијеног у оквиру пројекта DAPhNE;
 • хидрографко мерење акваторија лука и пристаништа ради утврђивања стања дубина лучких акваторија у погледу безбедности пловидбе;
 • спровођење активности у области управљања отпадом у лучким подручјима.