• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

DIONYSUS

Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains - DIONYSUS

Трајање пројекта: 30 месеци (јул 2020.- децембар 2022.)

Буџет: 3.603.511,25 евра

Приоритет: Боље повезан и енергетски одговоран Дунавски регион

Специфични циљ: Подршка еколошки прихватљивим и безбедним транспортним системима и уравнотеженој доступности урбаних и руралних подручја.

Дунав и његове пловне притоке нуде значајан слободан капацитет за теретни и путнички саобраћај. Напредујући сектор транспорта унутрашњим водним путевима доприноси одрживом транспортном систему и регионалном расту. Поред бољих услова пловног пута, потребна је модернија, енергетски ефикаснија флота, боље управљање транспортним системом кроз свеобухватно планирање инфраструктуре и инвестициона решења. Потребе за инвестицијом односе се на лучку инфраструктуру и супраструктуру као и на мултимодално повезивање са залеђем лука.

Пројекат ће се фокусирати на највеће регионалне изазове у управљању инфраструктуром и али и планирањем кључних акција у циљу подршке дунавском транспорту и планирању лучке инфраструктуре. Пројекат се темељи на резултатима оствареним током трајања активности на пројекту DAPhNE, односно на развоју лучке инфраструктуре и Мреже дунавских лука.

Резултати пројекта DIONYSUS биће укључени у даљу разраду политика развоја транспортног коридора кроз извештаје и анализе недостатака. Осим тога, обезбедиће оквир за утврђивање недостатака у железничкој и путној инфраструктури, када је реч о приступности дунавским лукама, као и за консолидовање инвестиционих потреба на основу анализа тржишта. Усклађивање свега наведеног са регионалним плановима економског развоја даће препоруке за њихово прилагођавање у складу са секторским приоритетима. Такође, биће разрађен Мастер план за инфраструктуру међународног путничког саобраћаја.

Основни резултати састојаће се од планова развоја лука и оперативних и пословних модела који подржавају квалитет, одрживи развој и инвестиције. Сви резултати пројекта биће усклађени са специфичним циљевима ЕУ у домену транспорта, као и циљевима ТЕН-Т мреже и Кохезионе политике за период 2014 - 2020 и касније и наредног Вишегодишњег финансијског оквира (2021 - 2027), чинећи DIONYSUS кључним инструментом који ће допринети примени EUSDR.

Званична интернет презентација пројекта: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dionysus