• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Javne nabavke

» JN 11/2020 - Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju terminala za prihvat i zbrinjavanje otpada sa brodova i drugih plovnih objekata

» JN 10/2020 - Izrada Studije razvoja mikrolokacija mreže marina na Dunavu i Savi

» JN 09/2020 - Izgradnja pontona sa pristupnim mostom za međunarodno putničko pristanište u Sremskoj Mitrovici

» JN 08/2020 - Uklanjanje šipova u akvatoriji međunarodnog putničkog pristaništa u Zemunu

» JN 07/2020 - Usluge izrade tehničke dokumentacije za Terminal za rasute terete (agregate) luke u Beogradu

» JN 06/2020 - Izrada Studija za potrebe utvrđivanja lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskoj Mitrovici

» JN 05/2020 - Izrada Studija za potrebe utvrđivanja lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u Apatinu

» JN 04/2020 - Usluge hidrografskog merenja akvatorije marina u Golupcu i Kladovu sa izradom elaborata uklanjanja rečnog nanosa

» JN 03/2020 - Računarska oprema

» JN 02/2020 - Usluga izrade softverskog rešenja za robotsku automatizaciju poslovnih procesa RPA

» ЈН 01/2020 - Uklanjanje šipova u akvatoriji međunarodnog putničkog pristaništa u Zemunu

» JNMV 07/2019 - Usluge hidrografskog merenja akvatorije luka i pristaništa

» JNMV 06/2019 - Gorivo za motorna vozila

» JN 05/2019 - Usluge izrade Studije opravdanosti sa Idejnim projektom za proširenje i izgradnju Luke Sremska Mitrovica

» JN 04/2019 - Usluge izrada Studija za potrebe utvrđivanja lučkog područja marine u Кladovu

» JN 03/2019 - Usluge izrada Studija za potrebe utvrđivanja lučkog područja marine u Golupcu

» JN 02/2019 - Usluge izrade studije opravdanosti sa idejnim projektom za proširenje i izgradnju Luke Sremska Mitrovica

» JNMV 01/2019 - „NABAVКA VOZILA ZA POTREBE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUКAMA“

» JN 05/2018 - Izrada Multisektorskog programa - povećanje vidljivosti, obima i kvaliteta usluga na putničkim pristaništima na Dunavu „PROBUDI DUNAV“

» JN 04/2018 - Izrada Studija za potrebe utvrđivanja lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u Kanjiži

» JNMV 03/2018 – Gorivo za motorna vozila

» JN 02/2018 - Izrada Studije o utvrđivanju poslovne politike Agencije za upravljanje lukama u oblasti upravljanja otpadom na plovnim rekama u Republici Srbiji

 

» JNMV 01/2018 - Hidrografsko merenje akvatorije luka i pristaništa

 

» JN 01/2017 - Izrada Srednjeročnog plana davanja koncesija u periodu 2018-2020 i Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018. godinu

 

» JNMV br. 01/2016 - Uspostavljanje Integrisanog lučkog informacionog sistema (ILIS) u Agenciji za upravljanje lukama

 

» JN 02/2015, - otvoreni postupak
Izrada Srednjeročnog plana davanja koncesija u periodu 2016-2019 i Godišnjeg plana davanja koncesija za 2016. godinu

 

» JNMV 001-2015-računari i računarska oprema