• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Međunarodna saradnja

Agencija za upravljanje lukama u svom radu ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama, međunarodnim institucijama i fondovima. Pored toga, Agencija aktivno prati međunarodne propise i standarde iz oblasti vodnog saobraćaja. Agencija je uključena u Pregovaračku grupu za transport (PG 14) i Pregovaračku grupu za transevropske mreže (PG 21). Regulativa koja se tiče unutrašnjeg vodnog transport prepoznaje ogroman potencijal vodnog transporta kao alternativnog vida pre svega robnog prevoza i ima za cilj promociju i jačanje konkurentnosti unutrašnjeg vodnog transporta u transportnom sistemu kao i njegovo integrisanje u intermodalne logističke tokove. Jedan od ključnih ciljeva Evropske unije jeste uspostavljanje efikasne Trans-evropske transportne mreže (TEN-T) i nakon pristupanja EU, glavne transportne ose države kandidata za članstvo u EU postaće deo proširene TEN-T mreže.

Agencija aktivno sarađuje i sa internacionalnim lukama u cilju povezivanja, jačanja i stvaranja pogodnog ambijenta za unapređenje lučkog sektora u Republici Srbiji.

 

Međunarodni projekti

Agencija za upravljanje lukama u 2019. godini uspešno je završila rad na dva međunarodna projekta realizovana u okviru programa prekogranične i transnacionalne saradnje „Transnacionalni program Dunav“, na kojima je učestvovala kao IPA partner.

 

Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services- Danube SКILLS

Trajanje projekta: 30 meseci (januar 2017-jun 2019.)

Projektni konzorcijum sastavljen od 22 partnera iz osam zemalja je tokom dve i po godine nastojao da zajednički odgovori na sve izazove koji se nalaze pred zemljama Dunavskog sliva. Cilj aktivnosti bio je da se unaprede transnacionalne kompetencije i znanja.

Tokom trajanja projekta Agencija je uspostavila Centar za promociju dunavske logistike, u okviru zvanične internet prezentacije. Uloga Centra je da se svim zainteresovanim stranama na jednom mestu pruže najvažnije i ažurne informacije o transportnoj logistici na Dunavu. Informacije su podeljene u tematske celine, a odnose se na stanje na plovnim putevima, luke i pristaništa, prevoz robe i promociju dunavske logistike kroz publikacije i konferencije.

Agencija je kroz rad na projektu Danube SКILLS razvila softversko rešenje ILIS - Integrisani lučki informacioni sistem. Osim uloge lučkog dnevnika ILIS ima i funkciju info-portala, na kojem su prikazane luke, putnička pristaništa uz detaljne podatke o operaterima, kapacitetima za pretovar, infrastrukturi i suprastrukturi. Izrada i primena softvera ILIS je još jedna od aktivnosti Agencije usmerena ka digitalizaciji, pojednostavljenju procedura i unapređenju usluga.

Rezultati ostvareni na projektu Danube SКILLS značajno će doprineti budućoj integraciji dunavske plovidbe i modernih transportnih rešenja. Pored toga, pospešiće se komunikacija sa komercijalnim korisnicima o tome kako koristiti lučke usluge u svakodnevnom radu.

 

Danube Ports Network- DAPhNE

Trajanje projekta: 30 meseci (januar 2017-jun 2019.)

Cilj projektnog konzorcijuma sastavljenog od 16 partnerskih institucija iz sedam zemalja bio je da obezbedi razvoj međunarodnih luka na Dunavu. Na taj način luke će predstavljati ekološki održiva i pristupačna čvorišta regionalnog saobraćajnog sistema, koji će postati značajni privredni centri i doprineti ukupnom privrednom razvoju.

Jedan od najvažnijih rezultata projekta je formiranje organizacije ,,Mreža dunavskih luka'', čiji je član Agencija za upravljanje lukama. Mreža je osnovana kako bi se u narednom periodu ostvarili svi ciljevi projekta ,,DAPhNE’’. Težnja Mreže je iniciranje novih projekata, učvršćivanje komunikacije između partnera, u skladu sa strategijom razvoja dunavskih luka.

Agencija je tokom trajanja projekta razvila i u svakodnevno poslovanje uvrstila softver Track and trace, bitan segment ukupnog Port Community Systema. Značaj Track and trace softvera ogleda se pre svega u bezbednosnom aspektu, budući da platforma omogućava praćenje kretanja brodova u lukama.

Unapređena saradnja postignuta kroz sprovedene rezultate postaviće čvrste temelje za ostvarenje ciljeva u pravcu poboljšanja lučke administracije i upravljanja lukama u celom Dunavskom regionu.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

European federation of inland ports- EFIP

Agencija za upravljanje lukama postala je 3. juna 2020. godine prvi srpski punopravan član Evropske federacije rečnih luka (EFIP).

Кroz rad u EFIP-u Agencija će imati mogućnost da sa evropskim kolegama razmeni iskustva i znanja, u cilju unapređenja lučkog sektora u Srbiji. Članstvo u ovoj važnoj međunarodnoj organizaciji doprineće i integrisanju naših luka u globalni transportni lanac.