• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Međunarodna saradnja

Agencija za upravljanje lukama u svom radu ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama, međunarodnim institucijama i fondovima. Jedan od prioriteta u radu AUL je stvaranje uslova zainteresovanim subjektima da konkurišu za sredstva iz međunarodnih i evropskih fondova koji su predviđeni za realizaciju projekata izgradnje i rekonstrukcija luka i pristanšta.

Agencija u saradnji sa resornim Ministarstvom aktivno prati međunarodne propise i standarde iz oblasti vodnog saobraćaja. AUL je uključena u Pregovaračku grupu za transport (PG 14) i Pregovaračku grupu za transevropske mreže (PG 21). Regulativa koja se tiče unutrašnjeg vodnog transport prepoznaje ogroman potencijal vodnog transporta kao alternativnog vida pre svega robnog prevoza i ima za cilj promociju i jačanje konkurentnosti unutrašnjeg vodnog transporta u transportnom sistemu kao i njegovo integrisanje u intermodalne logističke tokove, a kako je jedan od ključnih ciljeva EU uspostavljanje efikasne Trans-evropske transportne mreže (TEN-T) i nakon pristupanja EU, glavne transportne ose države kandidata za članstvo u EU postaće deo proširene TEN-T mreže.

AUL ima aktivnu saradnju sa internacionalnim lukama, sve u cilju povezivanja, jačanja i stvaranja pogodnog ambijenta za unapređenje poslovanja lučkih operatera u Republici Srbiji.