• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Pojednostavljen postupak podnošenja prijave za korišćenje luke/pristaništa/privremenog pretovarnog mesta

Nakon prvih dvadeset dana primene Odluke o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada, a na osnovu kontinuiranih konsultacija sa određenim brojem obveznika, Agencija za upravljanje lukama korigovala je postupak podnošenja prijave naknade za upotrebu obale, naknade za pristajanje i ležarine.

Imajući u vidu uobičajenu poslovnu praksu da brodar ili agent broda vrše najavu dolaska broda, kako krcateljima odnosno primaocima robe tako i lučkim operaterima, kao i učestale promene u nominaciji plovila za utovar u poslednjem trenutku, a kako bi se izbegla konfuzija koju može izazvati dvostruko podnošenje sažete prijave od strane istog obveznika, postupak je izmenjen u sledećem:

PRELIMINARNU prijavu nije više neophodno dostavljati u formi sažete prijave. Umesto toga, dovoljno je da brodar ili agent broda Agenciji dostavi NAJAVU u obliku elektronske poruke na adresu prijava@aul.gov.rs.Ova poruka treba da sadrži sledeće podatke: naziv luke i lučkog operatera, naziv brodara, naziv krcatelja/primaoca robe, vrstu i okvirnu količinu robe, očekivano vreme dolaska broda.

Popunjenu KONAČNU prijavu, potpisanu i overenu, zajedno sa kopijama prateće dokumentacije, obveznici i dalje dostavljaju na adresu Agencije za upravljanje lukama (Nemanjina 4, 11000 Beograd) kao i u obliku elektronske poruke na adresu prijava@aul.gov.rs.