• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Марине - развојна шанса наутичког туризма

Агенција за управљање лукама покренула је Јавне набавке за израду Студија за потребе утврђивања лучког подручја марина у Кладову и  Голупцу.

Агенција ће, у складу са својим надлежностима, утврђивати подручја за марине као пристаништа за посебне намене за прихват, чување и опрему пловила и издавати одобрења будућим оператерима за обављање ове делатности на период од 10 година.

Упоредо са стварањем повољних услова за унапређење међународног путничког водног саобраћаја, односно крузинга, који су резултирали отварањем нових путничких пристаништа и успешним сезонама, Агенција је у фокус пословања уврстила и развој марина.

Препознајући значајну улогу коју марине имају у развоју наутичког туризма Агенција ће у наредном периоду уложити напоре како би се по први пут у нашој земљи уредила ова област.

Дунав, Сава, Тиса, као и мрежа канала ДТД (Дунав – Тиса– Дунав) представљају велики потенцијал за туристе који би сопственим или изнајмљеним пловилима на пропутовању посећивали Србију. Могућности које пружа дефинисање мрежа марина и њихов развој су вишеструке. Пре свега, поспешили би се и други видови тематског туризма, као што су рурални, ловни и вински чиме би се знатно повећали приходи локалних самоуправа.

Пратећи узлазне трендове и рекордне резултате у крузингу на рекама у Србији, прироритет Агенције биће да кроз сарадњу са релевантним институцијама унапреди наутичку привреду, како би марине постале незаобилазан и подједнако значајан сегмент наутичког туризма.