• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Међународна сарадња

Агенција за управљање лукама у свом раду остварује сарадњу са међународним организацијама, међународним институцијама и фондовима. Поред тога, Агенција активно прати међународне прописе и стандарде из области водног саобраћаја и укључена је у рад Преговарачке групе за транспорт (ПГ 14) и Преговарачке групе за трансевропске мреже (ПГ 21). Регулатива која се тиче унутрашњег водног транспорт препознаје огроман потенцијал водног транспорта као алтернативног вида пре свега робног превоза и има за циљ промоцију и јачање конкурентности унутрашњег водног транспорта у транспортном систему као и његово интегрисање у интермодалне логистичке токове. Један од кључних циљева Европске уније јесте успостављање ефикасне Транс-европске транспортне мреже (ТЕН-Т) и након приступања ЕУ, главне транспортне осе државе кандидата за чланство у ЕУ постаће део проширене ТЕН-Т мреже.

Агенција активно сарађује и са интернационалним лукама у циљу повезивања, јачања и стварања погодног амбијента за унапређење лучког сектора у Републици Србији.

 

Међународни пројекти

Агенција за управљање лукама успешно је завршила рад на три међународна пројекта реализована у оквиру програма прекограничне и транснационалне сарадње „Транснационални програм Дунав“, на којима је учествовала као ИПА партнер.

 

Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services- Danube SKILLS

Трајање пројекта: 30 месеци (јануар 2017-јун 2019.)

Пројектни конзорцијум састављен од 22 партнера из осам земаља је током две и по године настојао да заједнички одговори на све изазове који се налазе пред земљама Дунавског слива. Циљ активности био је да се унапреде транснационалне компетенције и знања.

Током трајања пројекта Агенција је успоставила Центар за промоцију дунавске логистике, у оквиру званичне интернет презентације. Улога Центра је да се свим заинтересованим странама на једном месту пруже најважније и ажурне информације о транспортној логистици на Дунаву. Информације су подељене у тематске целине, а односе се на стање на пловним путевима, луке и пристаништа, превоз робе и промоцију дунавске логистике кроз публикације и конференције.

Агенција је кроз рад на пројекту Danube SKILLS развила софтверско решење ИЛИС - Интегрисани лучки информациони систем. Осим улоге лучког дневника ИЛИС има и функцију инфо-портала, на којем су приказане луке, путничка пристаништа уз детаљне податке о оператерима, капацитетима за претовар, инфраструктури и супраструктури. Израда и примена софтвера ИЛИС је још једна од активности Агенције усмерена ка дигитализацији, поједностављењу процедура и унапређењу услуга.

 

Danube Ports Network- DAPhNE

Трајање пројекта: 30 месеци (јануар 2017-јун 2019.)

Циљ пројектног конзорцијума састављеног од 16 партнерских институција из седам земаља био је да обезбеди развој међународних лука на Дунаву. На тај начин луке ће представљати еколошки одржива и приступачна чворишта регионалног саобраћајног система, који ће постати значајни привредни центри и допринети укупном привредном развоју.

Један од најважнијих резултата пројекта је формирање организације ,,Мрежа дунавских лука'', чији је члан Агенција за управљање лукама. Мрежа је основана како би се у наредном периоду остварили сви циљеви пројекта ,,DAPhNE’’.

Агенција је током трајања пројекта развила и у свакодневно пословање уврстила софтвер Track and trace, битан сегмент укупног Port Community Systema. Значај Track and trace софтвера огледа се пре свега у безбедносном аспекту, будући да платформа омогућава праћење кретања бродова у лукама.

 

Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains – DIONYSUS

Трајање пројекта: 30 месеци (јул 2020.- децембар 2022.)

Главни циљ пројекта био је да се омогући да дунавске луке буду део мултимодалних и интермодалних транспортних система, као и центри развоја индустријских делатности. На тај начин постиже се боља повезаност Дунавског региона са европским суседима.

Током реализације активности на пројекту, Агенција је израдила различите студије и извештаје на тему развоја теретног и путничког водног саобраћаја. Најважнији резултат представљају мастерпланови за даљи развој лука у Прахову, Бачкој Паланци и Богојеву.

Поред тога, Агенција је у Београду била домаћин посећених догађаја, међу којима су дводневни састанак пројектних партнера и регионална радионица о крузингу. Оба скупа оцењена су као добро организована, будући да је на њима било прилике за размену знања и искустава.

 

Чланство у међународним организацијама

European federation of inland ports- EFIP

Агенција за управљање лукама постала је 3. јуна 2020. године први српски пуноправан члан Европске федерације речних лука (EFIP).

Kроз рад у EFIP-у Агенција ће имати могућност да са европским колегама размени искуства и знања, у циљу унапређења лучког сектора у Србији. Чланство у овој важној међународној организацији допринеће и интегрисању наших лука у глобални транспортни ланац.