• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Надлежности

Агенција обавља следеће регулаторне, стручне и развојне послове:

 • издаје и одузима одобрење за обављање лучке делатности;
 • закључује уговор о обављању лучке делатности на основу добијеног одобрења;
 • води уписник лучких оператера којима је издато одобрење, односно лучких оператера из члана 217. став 1. овог закона;
 • наплаћује лучке накнаде;
 • доноси и јавно објављује лучке тарифе;
 • прати рад лучких оператера који обављају лучке делатности у складу са природом њиховог пословања и обавезама преузетим према Агенцији;
 • обезбеђује услове за остваривање међулучке и унутрашње лучке конкуренције;
 • врши промоцију лука и пристаништа на домаћем и међународном тржишту;
 • у складу са приходима оствареним по основу наплате лучких накнада инвестира у изградњу, модернизацију и одржавање лучке инфраструктуре која је у јавној својини, осим када је то обавеза лучког оператера по основу издатог одобрења, односно дате лучке концесије, као и контроле над одржавањем лучких грађевина и објеката;
 • одржава ред у луци, изузев послова који су у надлежности лучких капетанија;
 • заштите лучког подручја и акваторије од загађења;
 • води евиденцију корисника државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) у складу са прописима којима се уређује државна помоћ мале вредности;
 • води евиденцију о објектима лучке инфраструктуре у својини Републике Србије на којима Агенција има уписано право коришћења, као и катастарским парцелама које чине лучко земљиште;

У оквиру своје делатности Агенција обавља и следеће послове:

 • организовање рада лучког координационог тела за једну или више лука, у циљу спречавањa предузимањa радња дискриминације против било ког лучког корисника, као и контроле наплате лучких накнада;
 • обезбеђивања пружања услуга од општег интереса уколико за такве услуге нема интереса од стране лучких оператера;
 • обавља и друге послове у складу са овим законом.