• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Циљеви у 2022. години

 • Издавање Одобрења за обављање лучке делатности и закључивање уговора o обављању лучке делатности;
 • сповођење поступка објављивања јавног позива и избор лучких оператера на утврђеним лучким подручјима лука, пристаништа, међународних путничких пристаништа и марина;
 • вођење Уписника лучких оператера;
 • вођење евиденције непокретности у јавној својини;
 • наплата лучких накнада у складу са Законом;
 • квартална контрола пријављивања обавеза и плаћања лучких накнада;
 • информисање и увођење обвезника плаћања накнада у систем електронског подношења пријава;
 • евидентирање и идентификовање свих правних лица која обављају делатност транспорта и претовара на водним путевима у Републици Србији;
 • наставак рада на међународном пројекту DIONYSUS који се финансира из ИПА фонда;
 • учешће у оквиру Преговарачке групе за транспорт и трансевропске мреже (ПГ 14, ПГ 21);
 • сарадња са међународним и европским организацијама;
 • активно учешће у раду форума Коридора Рајна-Дунав и радне групе за луке;
 • учешће у раду Европске федерације речних лука;
 • континуирано праћење кретања и боравка бродова у лучким акваторијама помоћу софтвера Port Comunity System – Trak and Trace modul развијеног у оквиру пројекта DAPhNE;
 • даљи развој нових информационих технологија у циљу ефикасне обраде аналитичких података;
 • израда техничке документације за реализацију инфраструктурних пројеката развоја лука, међународних путничких пристаништа и марина у Републици Србији;
 • спровођење активности у области управљања отпадом у лучким подручјима.