• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Поједностављен поступак подношења пријаве за коришћење луке/пристаништа/привременог претоварног места

Након првих двадесет дана примене Одлуке о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада, а на основу континуираних консултација са одређеним бројем обвезника, Агенција за управљање лукама кориговала је поступак подношења пријаве накнаде за употребу обале, накнаде за пристајање и лежарине.

Имајући у виду уобичајену пословну праксу да бродар или агент брода врше најаву доласка брода, како крцатељима односно примаоцима робе тако и лучким оператерима, као и учестале промене у номинацији пловила за утовар у последњем тренутку, а како би се избегла конфузија коју може изазвати двоструко подношење сажете пријаве од стране истог обвезника, поступак је измењен у следећем:

ПРЕЛИМИНАРНУ пријаву није више неопходно достављати у форми сажете пријаве. Уместо тога, довољно је да бродар или агент брода Агенцији достави НАЈАВУ у облику електронске поруке на адресу prijava@aul.gov.rs.Ова порука треба да садржи следеће податке: назив луке и лучког оператера, назив бродара, назив крцатеља/примаоца робе, врсту и оквирну количину робе, очекивано време доласка брода.

Попуњену КОНАЧНУ пријаву, потписану и оверену, заједно са копијама пратеће документације, обвезници и даље достављају на адресу Агенције за управљање лукама (Немањина 4, 11000 Београд) као и у облику електронске поруке на адресу prijava@aul.gov.rs.