• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Ступио на снагу Правилник о минималним лучким тарифама

Агенција за управљање лукама усвојила је Правилник о минималним лучким тарифама, који је на снагу ступио 11. марта 2022. године.

Правилником се утврђују се најнижи износи лучких такси које лучки оператери наплаћују за одрећене врсте лучких услуга и одређене врсте терета.

Примењује се на сва правна лица која су уписанa у Уписник лучких оператера који се води код Агенције за управљање лукама, осим пристаништа за сопствене потребе у којима се обавља укрцавање и искрцавање робе лучког оператера потребне за обављање његове основне делатности и привремених претоварних места.

Најнижи износ лучких такси утврђен је у износима датим у Прилогу – Најнижи износ лучких тарифа, који чини саставни део Правилника.

Акт прописује и казнене одредбе, у случају непоштовања утврђених минималних лучких тарифа.

Текст Правилника и Прилог можете пронаћи ОВДЕ