• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Međunarodna saradnja

Agencija za upravljanje lukama u svom radu ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama, međunarodnim institucijama i fondovima. Pored toga, Agencija aktivno prati međunarodne propise i standarde iz oblasti vodnog saobraćaja i uključena je u rad Pregovaračke grupe za transport (PG 14) i Pregovaračke grupe za transevropske mreže (PG 21). Regulativa koja se tiče unutrašnjeg vodnog transport prepoznaje ogroman potencijal vodnog transporta kao alternativnog vida pre svega robnog prevoza i ima za cilj promociju i jačanje konkurentnosti unutrašnjeg vodnog transporta u transportnom sistemu kao i njegovo integrisanje u intermodalne logističke tokove. Jedan od ključnih ciljeva Evropske unije jeste uspostavljanje efikasne Trans-evropske transportne mreže (TEN-T) i nakon pristupanja EU, glavne transportne ose države kandidata za članstvo u EU postaće deo proširene TEN-T mreže.

Agencija aktivno sarađuje i sa internacionalnim lukama u cilju povezivanja, jačanja i stvaranja pogodnog ambijenta za unapređenje lučkog sektora u Republici Srbiji.

 

Međunarodni projekti

Agencija za upravljanje lukama uspešno je završila rad na tri međunarodna projekta realizovana u okviru programa prekogranične i transnacionalne saradnje „Transnacionalni program Dunav“, na kojima je učestvovala kao IPA partner.

 

Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services- Danube SKILLS

Trajanje projekta: 30 meseci (januar 2017-jun 2019.)

Projektni konzorcijum sastavljen od 22 partnera iz osam zemalja je tokom dve i po godine nastojao da zajednički odgovori na sve izazove koji se nalaze pred zemljama Dunavskog sliva. Cilj aktivnosti bio je da se unaprede transnacionalne kompetencije i znanja.

Tokom trajanja projekta Agencija je uspostavila Centar za promociju dunavske logistike, u okviru zvanične internet prezentacije. Uloga Centra je da se svim zainteresovanim stranama na jednom mestu pruže najvažnije i ažurne informacije o transportnoj logistici na Dunavu. Informacije su podeljene u tematske celine, a odnose se na stanje na plovnim putevima, luke i pristaništa, prevoz robe i promociju dunavske logistike kroz publikacije i konferencije.

Agencija je kroz rad na projektu Danube SKILLS razvila softversko rešenje ILIS - Integrisani lučki informacioni sistem. Osim uloge lučkog dnevnika ILIS ima i funkciju info-portala, na kojem su prikazane luke, putnička pristaništa uz detaljne podatke o operaterima, kapacitetima za pretovar, infrastrukturi i suprastrukturi. Izrada i primena softvera ILIS je još jedna od aktivnosti Agencije usmerena ka digitalizaciji, pojednostavljenju procedura i unapređenju usluga.

 

Danube Ports Network- DAPhNE

Trajanje projekta: 30 meseci (januar 2017-jun 2019.)

Cilj projektnog konzorcijuma sastavljenog od 16 partnerskih institucija iz sedam zemalja bio je da obezbedi razvoj međunarodnih luka na Dunavu. Na taj način luke će predstavljati ekološki održiva i pristupačna čvorišta regionalnog saobraćajnog sistema, koji će postati značajni privredni centri i doprineti ukupnom privrednom razvoju.

Jedan od najvažnijih rezultata projekta je formiranje organizacije ,,Mreža dunavskih luka'', čiji je član Agencija za upravljanje lukama. Mreža je osnovana kako bi se u narednom periodu ostvarili svi ciljevi projekta ,,DAPhNE’’.

Agencija je tokom trajanja projekta razvila i u svakodnevno poslovanje uvrstila softver Track and trace, bitan segment ukupnog Port Community Systema. Značaj Track and trace softvera ogleda se pre svega u bezbednosnom aspektu, budući da platforma omogućava praćenje kretanja brodova u lukama.

 

Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains – DIONYSUS

Trajanje projekta: 30 meseci (jul 2020.- decembar 2022.)

Glavni cilj projekta bio je da se omogući da dunavske luke budu deo multimodalnih i intermodalnih transportnih sistema, kao i centri razvoja industrijskih delatnosti. Na taj način postiže se bolja povezanost Dunavskog regiona sa evropskim susedima.

Tokom realizacije aktivnosti na projektu, Agencija je izradila različite studije i izveštaje na temu razvoja teretnog i putničkog vodnog saobraćaja. Najvažniji rezultat predstavljaju masterplanovi za dalji razvoj luka u Prahovu, Bačkoj Palanci i Bogojevu.

Pored toga, Agencija je u Beogradu bila domaćin posećenih događaja, među kojima su dvodnevni sastanak projektnih partnera i regionalna radionica o kruzingu. Oba skupa ocenjena su kao dobro organizovana, budući da je na njima bilo prilike za razmenu znanja i iskustava.

 

Članstvo u međunarodnim organizacijama

European federation of inland ports- EFIP

Agencija za upravljanje lukama postala je 3. juna 2020. godine prvi srpski punopravan član Evropske federacije rečnih luka (EFIP).

Kroz rad u EFIP-u Agencija će imati mogućnost da sa evropskim kolegama razmeni iskustva i znanja, u cilju unapređenja lučkog sektora u Srbiji. Članstvo u ovoj važnoj međunarodnoj organizaciji doprineće i integrisanju naših luka u globalni transportni lanac.