• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Ciljevi u 2019. godini

 • priprema predloga Uredbi o utvrđivanju lučkog područja, za luke, pristaništa, međunarodna putnička pristaništa i marine;
 • spovođenje postupka objavljivanja javnog poziva i izbor lučkih operatera na utvrđenim lučkim područjima luka, pristaništa, međunarodnih putničkih pristaništa i marina;
 • izdavanje Odobrenja za obavljanje lučke delatnosti i zaključivanje ugovora o obavljanju lučke delatnosti;
 • upis lučkih operatera u Registar;
 • početak sprovođenja odredbi Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u delu koji se odnosi na lučke koncesije;
 • primena integrisanog lučkog informacionog sistema (ILIS), koji omogućava centralizovano prikupljanje, obradu, memorisanje, distribuciju i prezentaciju podataka iz domena poslovnih aktivnosti koje se obavljaju u lukama;
 • vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini;
 • naplata lučkih naknada u skladu sa Zakonom;
 • kvartalna kontrola prijavljivanja obaveza i plaćanja lučkih naknada;
 • informisanje i uvođenje obveznika plaćanja naknada u sistem elektronskog podnošenja prijava;
 • evidentiranje i identifikovanje svih pravnih lica koja obavljaju delatnost transporta i pretovara na vodnim putevima u Republici Srbiji;
 • pružanje pomoći i stvaranje uslova zainteresovanim subjektima da konkurišu za sredstva iz međunarodnih i evropskih fondova koji su predviđeni za programe unapređenja unutrašnjeg vodnog transporta, izgradnje novih luka i pristaništa;
 • uspešan završetak projekata Daphne i Danube skills koji se finansiraju iz IPA fonda;
 • učešće u okviru Pregovaračke grupe za transport i transevropske mreže (PG 14, PG 21);
 • saradnja sa međunarodnim i evropskim organizacijama;
 • aktivno učešće u radu foruma Кoridora Rajna-Dunav i radne grupe za luke;
 • kontinuirano praćenje kretanja i boravka brodova u lučkim akvatorijama pomoću softvera Port Comunity System – Trak and Trace modul razvijenog u okviru projekta DAPhNE;
 • hidrografko merenje akvatorija luka i pristaništa radi utvrđivanja stanja dubina lučkih akvatorija u pogledu bezbednosti plovidbe;
 • sprovođenje aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom u lučkim područjima.