• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Надлежности

Агенција обавља следеће регулаторне, стручне и развојне послове:

 • даје лучку концесију за услуге са правом на експлоатацију конкретне услуге, када се концесија даје за обављање лучке услуге, односно лучку концесију за јавне радове са правом на комерцијално коришћење изведених радова, када се концесија даје за изградњу лучких грађевина и објеката;
 • утврђује висину концесионе накнаде;
 • закључује уговор о концесији;
 • издаје и одузима одобрење за обављање лучке делатности;
 • закључује уговор о обављању лучке делатности на основу добијеног одобрења;
 • води уписник лучких оператера којима је издато одобрење, односно дата лучка концесија, односно лучких оператера;
 • наплаћује лучке накнаде;
 • доноси и јавно објављује лучке тарифе;
 • прати рад лучких оператера који обављају лучке делатности у складу са природом њиховог пословања и обавезама преузетим према Агенцији;
 • обезбеђује услове за остваривање међулучке и унутрашње лучке конкуренције;
 • врши промоцију лука и пристаништа на домаћем и међународном тржишту;
 • у складу са приходима оствареним по основу наплате лучких накнада и концесионе накнаде инвестира у изградњу, модернизацију и одржавање лучке инфраструктуре која је у јавној својини, осим када је то обавеза лучког оператера по основу издатог одобрења, односно дате лучке концесије, као и контроле над одржавањем лучких грађевина и објеката;
 • одржава ред у луци, изузев послова који су у надлежности лучких капетанија;
 • заштите лучког подручја и акваторије од загађења;
 • води евиденцију корисника државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) у складу са прописима којима се уређује државна помоћ мале вредности;

У оквиру своје делатности Агенција обавља и следеће послове:

 • организовање рада лучког координационог тела за једну или више лука, у циљу спречавањa предузимањa радња дискриминације против било ког лучког корисника, као и контроле наплате лучких накнада;*
 • обезбеђивања пружања услуга од општег интереса уколико за такве услуге нема интереса од стране лучких оператера;
 • друге послове одређене законом.