• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Међународна сарадња

Агенција за управљање лукама у свом раду остварује сарадњу са међународним организацијама, међународним институцијама и фондовима. Поред тога, Агенција активно прати међународне прописе и стандарде из области водног саобраћаја. Агенција је укључена у Преговарачку групу за транспорт (ПГ 14) и Преговарачку групу за трансевропске мреже (ПГ 21). Регулатива која се тиче унутрашњег водног транспорт препознаје огроман потенцијал водног транспорта као алтернативног вида пре свега робног превоза и има за циљ промоцију и јачање конкурентности унутрашњег водног транспорта у транспортном систему као и његово интегрисање у интермодалне логистичке токове. Један од кључних циљева Европске уније јесте успостављање ефикасне Транс-европске транспортне мреже (ТЕН-Т) и након приступања ЕУ, главне транспортне осе државе кандидата за чланство у ЕУ постаће део проширене ТЕН-Т мреже.

Агенција активно сарађује и са интернационалним лукама у циљу повезивања, јачања и стварања погодног амбијента за унапређење лучког сектора у Републици Србији.

 

Међународни пројекти

Агенција за управљање лукама у 2019. години успешно је завршила рад на два међународна пројекта реализована у оквиру програма прекограничне и транснационалне сарадње „Транснационални програм Дунав“, на којима је учествовала као ИПА партнер.

 

Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services- Danube SKILLS

Трајање пројекта: 30 месеци (јануар 2017-јун 2019.)

Пројектни конзорцијум састављен од 22 партнера из осам земаља је током две и по године настојао да заједнички одговори на све изазове који се налазе пред земљама Дунавског слива. Циљ активности био је да се унапреде транснационалне компетенције и знања.

Током трајања пројекта Агенција је успоставила Центар за промоцију дунавске логистике, у оквиру званичне интернет презентације. Улога Центра је да се свим заинтересованим странама на једном месту пруже најважније и ажурне информације о транспортној логистици на Дунаву. Информације су подељене у тематске целине, а односе се на стање на пловним путевима, луке и пристаништа, превоз робе и промоцију дунавске логистике кроз публикације и конференције.

Агенција је кроз рад на пројекту Danube SKILLS развила софтверско решење ИЛИС - Интегрисани лучки информациони систем. Осим улоге лучког дневника ИЛИС има и функцију инфо-портала, на којем су приказане луке, путничка пристаништа уз детаљне податке о оператерима, капацитетима за претовар, инфраструктури и супраструктури. Израда и примена софтвера ИЛИС је још једна од активности Агенције усмерена ка дигитализацији, поједностављењу процедура и унапређењу услуга.

Резултати остварени на пројекту Danube SKILLS значајно ће допринети будућој интеграцији дунавске пловидбе и модерних транспортних решења. Поред тога, поспешиће се комуникација са комерцијалним корисницима о томе како користити лучке услуге у свакодневном раду.

 

Danube Ports Network- DAPhNE

Трајање пројекта: 30 месеци (јануар 2017-јун 2019.)

Циљ пројектног конзорцијума састављеног од 16 партнерских институција из седам земаља био је да обезбеди развој међународних лука на Дунаву. На тај начин луке ће представљати еколошки одржива и приступачна чворишта регионалног саобраћајног система, који ће постати значајни привредни центри и допринети укупном привредном развоју.

Један од најважнијих резултата пројекта је формирање организације ,,Мрежа дунавских лука'', чији је члан Агенција за управљање лукама. Мрежа је основана како би се у наредном периоду остварили сви циљеви пројекта ,,DAPhNE’’. Тежња Мреже је иницирање нових пројеката, учвршћивање комуникације између партнера, у складу са стратегијом развоја дунавских лука.

Агенција је током трајања пројекта развила и у свакодневно пословање уврстила софтвер Track and trace, битан сегмент укупног Port Community Systema. Значај Track and trace софтвера огледа се пре свега у безбедносном аспекту, будући да платформа омогућава праћење кретања бродова у лукама.

Унапређена сарадња постигнута кроз спроведене резултате поставиће чврсте темеље за остварење циљева у правцу побољшања лучке администрације и управљања лукама у целом Дунавском региону.

Чланство у међународним организацијама

European federation of inland ports- EFIP

Агенција за управљање лукама постала је 3. јуна 2020. године први српски пуноправан члан Европске федерације речних лука (EFIP).

Kроз рад у EFIP-у Агенција ће имати могућност да са европским колегама размени искуства и знања, у циљу унапређења лучког сектора у Србији. Чланство у овој важној међународној организацији допринеће и интегрисању наших лука у глобални транспортни ланац.