• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Међународна сарадња

Агенција за управљање лукама у свом раду остварује сарадњу са међународним организацијама, међународним институцијама и фондовима. Један од приоритета у раду АУЛ је стварање услова заинтересованим субјектима да конкуришу за средства из међународних и европских фондова који су предвиђени за реализацију пројеката изградње и реконструкција лука и пристаншта.

Агенција у сарадњи са ресорним Mинистарством активно прати међународне прописе и стандарде из области водног саобраћаја. AУЛ је укључена у Преговарачку групу за транспорт (ПГ 14) и Преговарачку групу за трансевропске мреже (ПГ 21). Регулатива која се тиче унутрашњег водног транспорт препознаје огроман потенцијал водног транспорта као алтернативног вида пре свега робног превоза и има за циљ промоцију и јачање конкурентности унутрашњег водног транспорта у транспортном систему као и његово интегрисање у интермодалне логистичке токове, а како је један од кључних циљева ЕУ успостављање ефикасне Транс-европске транспортне мреже (ТЕН-Т) и након приступања ЕУ, главне транспортне осе државе кандидата за чланство у ЕУ постаће део проширене ТЕН-Т мреже.

АУЛ има активну сарадњу са интернационалним лукама, све у циљу повезивања, јачања и стварања погодног амбијента за унапређење пословања лучких оператера у Републици Србији.