• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Обавештење лучким оператерима

Управа за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавестила је Агенцију за управљање лукама да је 02. марта 2019. године ступио на снагу Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла ( ,,Службени гласник РС'', бр. 12/2019).

Правилник прописује да су сви оператери који рукују кухињским отпадом из превозних средстава у међународном промету обавезни да поднесу захтев Управи за ветерину за упис у Регистар објеката за делатност сакупљања, прераде и уништавања споредних производа животињског порекла.

Захтев се подноси на Обрасцу 1- Захтев за упис објеката у регистар објеката, који је одштампан уз Правилник.

Уз захтев се подноси доказ о уплати републичке административне таксе у складу са тарифним бројем 26. Закона о републичким административним таксама.

Молимо све лучке оператере да се упознају са садржајем Правилника и поступе према одредбама истог.

За ближе информације о поступку регистрације оператери се могу обратити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управи за ветерину. Оператери могу затражити информације путем контакт телефона: 011 2604 629, 064 8898 460, као и путем адресе електронске поште: biljana.merdovic@minpolj.gov.rs