• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Обавештење обвезницима плаћања лучких и пристанишних накнада

Због све већег броја пријава које у Агенцију стижу без пратеће документације, као и пријава са непотпуним и нетачно убележеним подацима, обавештавамо Вас да ће такве пријаве Агенција сматрати неважећим.

Упозоравамо обвезнике да се:

  • недостављање пријава, као и недостављање истих у за то прописаном року,
  • достављање пријава са непотпуним и нетачним подацима,
  • достављање пријава без пратеће документације која потврђује врсту, количину и намену робе, као и документације која идентификује све учеснике у саобраћају,

сматра прекршајем за који су предвиђене казнене одредбе из члана 267. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник РС", бр. 73/10, 121/12,и 18 /15).
Такође, упозоравамо обвезнике да своје обавезе измирују у законском року и у фактурисаним износима, а у складу са општим условима примене Одлуке о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада, које је Агенција донела у априлу 2015. године, који су објављени на сајту Агенције.