• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Обавештење обвезницима плаћања накнада

Имајући у виду неправилности које настају приликом попуњавања образаца сажетих пријава (непопуњавање података о свим учесницима у саобраћају), као и кашњење у слању пријава, обавештавамо Вас да су на основу члана 229. а), б), в). Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, достављање образаца сажетих пријава за употребу теретне луке/пристаништа, као и тачан и свеобухватан унос тражених података, обавеза свих учесника у саобраћају. Неопходно је да обвезници пошаљу и одговарајућу пратећу документацију у складу са врстом накнаде која се пријављује.Обвезници који пријављују пристајање теретног пловила, дужни су да доставе документацију која потврђује назив и крактеристике пловила, локацију, као и тачно време боравка пловила у луци/пристаништу (бродски дневник, временске таблице). Обвезници накнаде за употребу обале морају послати пратећу документацију која ће недвосмислено потврдити, количину, врсту и намену претовареног терета (јци, извештај контролне куће, итд).

За непоступање у складу са претходно наведеним предвиђене су казнене одредбе из члана 267. став 32. и 33. Закона, односно новчане казне за начињене прекршаје у висини од 200.000,00 до 2.000.000,00 динара.

Подсећамо вас и да је рок за измирење фактурисаних обавеза такође дефинисан у Закону, одредбама члана 229 а), б), в), односно да су за непоштовање рокова за измирење обавеза предвиђене казнене одредбе из члана 267. став 34. и новчане казне у износу од 200.000,00 до 2.000.000,00 динара.

Напомињемо да је Законом у члану 46. став 2. дефинисана обавеза пријављивања доласка/одласка са сидришта, односно обавезно достављање образаца сажетих пријава, а да ће обвезници који користе сидришта наведена у члану 229. став 2. бити ослобођени плаћања накнаде.