• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Одржана национална радионица Агенције за управљање лукама

Агенција за управљање лукама организовала је националну радионицу ,,ПредставЉање Центра за промоцију дунавске логистике'', у оквиру пројекта ,,Danube SKILLS’’. Пројекат ,,Danube SKILLS’’, на којем Агенција за управЉање лукама учествује као ИПА партнер, има за циљ унапређење институционалних капацитета у дунавској логистици кроз повећање заједничких транснационалних компетенција и знања у области образовања и јавних развојних услуга. Радионица је окупила учеснике из јавног и приватног сектора, међу којима су били представници Дирекције за водне путеве, Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, лучких оператера и бродских агената.

На радионици је представљен Центар за промоцију дунавске логистике, који је Агенција успоставила у склопу своје званичне интернет презентације. Улога Центра је да се свим заинтересованим странама на једном месту пруже најважније и ажурне информације о транспортној логистици на Дунаву. Информације су подељене у тематске целине, а односе се на стање на пловним путевима, луке и пристаништа, превоз робе и промоцију дунавске логистике кроз публикације и конференције.

Учесници радионице упознали су се и са Интегрисаним лучким информационим системом- ИЛИС, софтверским решењем које је Агенција развила током учешћа на пројекту ,,Danube SKILLS’’. ИЛИС ће поред улоге лучког дневника имати и функцију инфо – портала, на којем ће бити приказане луке, путничка пристаништа уз детаљне податке о оператерима, капацитетима за претовар, инфраструктури и супраструктури. Представници Агенције истакли су да је израда и имплементација софтвера ИЛИС још једна од активности усмерена ка дигитализацији, поједностављењу процедура и унапређењу услуга.

Учешће на међународним пројектима као што је ,,Danube SKILLS’’ утиче на развој лучке делатности и унапређује комуникацију са комерцијалним корисницима о томе како користити лучке услуге у свакодневном раду, закључено је на националној радионици.